Viễn cảnh

« Vì một thế giới mà tất cả hình thức khuyết tật đều có thể được phòng ngừa, người khuyết tật được chăm sóc và tái hòa nhập cộng đồng, quyền của người khuyết tật được tôn trọng và áp dụng một cách triệt để ». Đây là viễn cảnh lâu dài, là kim chỉ nam cho các hoạt động của Handicap International trên thế giới cũng như tại Việt Nam. 

Viễn cảnh trên thể hiện rõ rệt qua khẩu hiệu hành động của Handicap International

 

VƯỢT QUA KHUYẾT TẬT - GIỮ VỮNG PHẨM GIÁ
 


volleyball on Danang beach.jpg

Lượt truy cập